პროფესიის ზოგადი დახასიათება

სიტყვა „იურისტი“ ლათინური წარმოშობისაა (jus, juris) და ნიშნავს სამართალს. იურისტის საქმიანობა პირობითად შეიძლება დავაჯგუფოდ 2 ძირითად მიმართულებად:

 1. სისტემატიზებული საქმიანობა, რომლის დროსაც იურისტები შეისწავლიან და იყენებენ მოქმედი სამართლის ნორმებს;
 2. კრიტიკული საქმიანობა, რომლის დროსაც იურისტები შეისწავლიან რამდენად შეესაბამება მოქმედი სამართლის ნორმები თანამედროვე ცხოვრების მოთხოვნებს.

იურისტის საქმიანობა გულისხმობს კანონმდებლობის ცოდნას ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ ან რამდენიმე სფეროში:

რა მოვალეობები აქვს

 • ხელშეკრულებებისა და კონტრაქტების შედგენა;
 • ნორმატიული აქტების ან მათი ნაწილის შედგენა;
 • მონაწილეობა მოლაპარაკებებში სადაც საჭიროა იურიდიული დახმარება;
 • კლიენტის ინტერესების დაცვა სასამართლოში ან სხვა სახელმწიფო ორგანოებში (საგადასახადო, საბაჟო, პოლიცია და ა.შ.);
 • მოქმედი კანონმდებლობის ანალიზი;
 • ანალიტიკური დოკუმენტების შედგენა სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხევთან დაკავშირებით.

სად შეიძლება დასაქმდეს

 • სახელმწიფო დაწესებულებები;
 • დიდი, საშუალო და მცირე ბიზნეს-ორგანიზაციები;
 • საადვოკატო საკონსულტაციო კომპანიები;
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები;
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
 • სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები.

მეტი: იურისტი