პროფესიების აღწერა

შემფასებელი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება ქონების შეფასებას ღრმა ფესვები გააჩნია როგორც კლასიკურ, ასევე თანამედროვე ეკონომიკაში. მე-20 საუკუნის 40-იანი წლებში მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში შემუშავებული იქნა შეფასების ძირითადად ერთმანეთის მსგავსი პრინციპები და მეთოდები, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში იწყებს...

სადაზღვევო აგენტი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება სადაზღვევო საქმიანობას ძალინ დიდი ხნის ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ ფინიკიელები და ძველი ბერძნები იყენებდნენ ელემენტარულ სადაზღვეო სისტემას ზარალის შემცირების მიზნით  საზღვაო გადაზიდვებში. რომაელები იყვნენ პირველები ვისაც ქონდათ დაზღვევა დასაფლავების ხარჯების ასანაზღაურებლად. კერძოდ, ხალხი ერთიანდებოდა ჯგუფებად, ანაზღაურებდნენ ამ...

ოფისის მენეჯერი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება მენეჯმენტი მართვის მეცნიერებაა, რომლის, როგორც მეცნიერების წარმოშობა დაიწყო XIX საუკუნის ბოლოდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს განაპირობა იმ ობიექტურმა პროცესებმა, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა აშშ-ის ეკონომიკაში. წარმოების, კაპიტალის კონცენტრაციამ და კონკურენციის გამწვავებამ, რაც დამახასიათებელია საბაზრო ეკონომიკისათვის, დღის წესრიგში დააყენა...

საბაჟო საქმის სპეციალისტი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ერთ-ერთ აუცილებელ და მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს საბაჟო სამსახური. საბაჟო სამსახური იცავს ქვეყნის ეკონომიკურ სუვერენიტეტსა და ეკონომიკურ უსაფრთხოებას. საბაჟო საქმე უძველესი დროიდან ნებისმიერი სახელმწიფოს საგარეო ვაჭრობის განუყოფელი ნაწილია და შესაბამისად, მისი განვითარება მჭიდროდ არის დაკავშირებული საერთაშორისო...

სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება ლოგისტიკის, როგორც დარგის დანიშნულებაა მზა პროდუქციის, მასალებისა და ნედლეულის მიწოდების უზრუნველყოფა, მათი წარმოების ადგილიდან საბოლოო მოხმარების ადგილამდე. ლოგისტიკა ასევე მოიცავს მგზავრთა გადაყვანასაც. საერთო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ ლოგისტიკის მთავარი მიზანია მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილება შრომითი და მატერიალური რესურსების მინიმალური დანახარჯებით. ლოგისტიკა,...

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება ბაგა-ბაღი წარმოადგენს სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის განკუთვნილ საგანმანათლებლო დაწესებულებას,  რომელიც მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ფუნქციონირებს. პირველი საბავშვო ბაღი, სახელწოდებით - „სკოლა ჩვილებისათვის“, ინგლისელი ფილოსოფოსის, რობერტ ოუენის ორგანიზებით გაიხსნა 1802 წელს, შოტლანდიის სოფელ ნიუ-ლენარკში. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის განკუთვნილ საგანმანათლებლო დაწესებულებას...

ბანკის ოპერატორი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება პროფესია ბანკის ოპერატორი დაკავშირებულია საბანკო სისტემის განვითარებასთან. პირველი საბანკო ურთიერთობები იტალიაში განხორციელდა, XII საუკუნეში. თუმცა, უმნიშვნელოვანესი საბანკო სისტემის შექმნა უკავშირდება ინგლისს, როცა 1694 წელს შეიქმნა ინგლისის ბანკი. თანამედროვე, საერთაშორისო დონის ბანკები მხოლოდ XIX საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდნენ. საქართველოში ძველად...

აუდიტორის ასისტენტი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება აუდიტორის პროფესიას დიდი ხნის ისტორია აქვს. პირველი დამოუკიდებელი აუდიტორები გამოჩნდენენ ჯერ კიდევ XIX საუკუნის დასაწყისში, ევროპის აქციონერულ კომპანიებში. პროფესიის წარმოშობა განაპირობა კომპანიის დამფუძნებლების, ასევე აქციონერების ინტერესმა, ფირმის მმართველებისა და ბუღალტრებისაგან დამოუკიდებლად შეემოწმებინათ ფირმის საქმიანობა. აუდიტის ისტორიულ ქვეყნად ითვლება...

იურისტი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება სიტყვა „იურისტი“ ლათინური წარმოშობისაა (jus, juris) და ნიშნავს სამართალს. იურისტის საქმიანობა პირობითად შეიძლება დავაჯგუფოდ 2 ძირითად მიმართულებად: სისტემატიზებული საქმიანობა, რომლის დროსაც იურისტები შეისწავლიან და იყენებენ მოქმედი სამართლის ნორმებს; კრიტიკული საქმიანობა, რომლის დროსაც იურისტები შეისწავლიან რამდენად შეესაბამება მოქმედი სამართლის ნორმები თანამედროვე...

ეკონომისტი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება სიტყვა „ეკონომიკა“ ბერძნული წარმოშბისაა და ნიშნავს ოჯახის მართვას. ეკონომიკა შეისწავლის ადამიანების მიერ შეზღუდული რესურსების მართვას. უმეტეს შემთხვევაში, როგორც ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს თავის ყველა წევრს მატერიალურად, ისე ქვეყანა ვერ უზრუნველყოფს თავის ყველა მოსახლეს ცხოვრების უმაღლესი პირობებით. ეკონომისტების საქმიანობა პირობითად შეიძლება დავაჯგუფოთ სამ მიმართულებად: ...

პოპულარული

რიჩარდ სენტ ჯონი – წარმატება განგრძობითი მოგზაურობაა

ვიდეოდან გაიგებთ: რას ნიშნავს მდიდრების დეპრესია; რატომ არის წარმატებიდან ფსკერამდე ერთი ნაბიჯი; რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არ დაგვემართოს მდიდრების...